تقدیر از دفتر رهبری به عنوان دانشجوی نمونه در سال 83

مقام سوم مشترک مسابقات کشوری سوپر ساباکی کای کان دو ( کیوکوشین) در سال 95

نایب قهرمان مسابقات کشوری سوپر ساباکی کای کان دو ( کیوکوشین) در سال 96

مقام سوم مشترک مسابقات کشوری سوپر ساباکی کای کان دو ( کیوکوشین) در سال 96

مقام دوم مسابقات جهانی کیوکوشین - باکو در سال 97